ठेव योजना
कर्ज योजना

आमच्या ठेव योजना

कालावधी व्याजदर
  सर्वांसाठी जेष्ठ नागरिक, सहकारी संस्था, ट्रस्ट व बचत गट
७ दिवस ते ३० दिवस ३.७५% ३.७५%
३१ दिवस ते ४५ दिवस ४.००% ४.००%
४६ दिवस ते ९० दिवस ४.५०% ४.५०%
९१ दिवस ते १८० दिवस ५.५०% ५.५०%
१८१ दिवस ते २७० दिवस ६.००% ६.२५%
२७१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.५०% ६.७५%
३६६ दिवस ते ३९४ दिवस ७.००% ७.२५%
३६६ दिवस ते ३९४ दिवस ७.००% ७.२५%
३९५ दिवस ते ४५० दिवस ७.२५% ७.२५%
४५१ दिवस ते ५४० दिवस ७.४०% ७.४०%
५४१ दिवस ते ७३० दिवस ७.५०% ७.५०%
७३१ दिवस ते १०९५ दिवस ७. ७५% ७. ७५%
१०९६ दिवस ते १८२५ दिवस ७.८५% ७.८५%
१८२६ दिवस ते ३६५० दिवस ८.००% ८.००%
दामदुप्पट [१२० महिने ] ७. ००% ७. २५%
लोकनेते शिशू समृद्धी योजना [६० महिन्यात दीडपट ] ८. २५% -
लोकनेते शिशू समृद्धी योजना[१०८ महिन्यात दामदुप्पट ] ७. ७५% -